Mål 2 - Projekt

Spara favorit 14 okt oktober 2019

Här listas våra mål2-projekt.

Mål 2-projekt

COAT – ett forskningsprogram om funktionella papper

Efterfrågan på grön energi ökar i världen. Vårt mål i Coat-projektet är därför att försöka hitta former för att producera billiga solceller. Eftersom pappersindustrin är den enda bransch som kan producera stora volymer i hög hastighet och till låga kostnader, har vi siktet inställt på att utnyttja den tekniken när vi producerar papper med funktionalitet. Vid projektets början har vi kartlagt vilka olika material som passar för solcellstillämpningar på papper.

 

Projektledare: Håkan Olin

Tidsperiod: 2013-03-01 – 2014-12-31

Medel: 11 070 308 kr

Ekonomiska relationer för affärs- och sysselsättningsutveckling i Södra Västernorrland

I Sundsvall har det etablerats ett starkt kluster inom bank, fastighet, försäkring/pension och revision. För fortsatt utveckling av de här företagen är kompetenstillförsel av stor vikt. Därför är det angeläget att företagen har tillgång till kvalificerade stödtjänster inom de områden som de måste ha tillgång till vid sidan av kärnverksamheten. I det här projektet erbjuder därför CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer – behovsanpassade studier till företagen så att de kan stärka sin ställning. Vi hjälper dem också med att utveckla bättre redskap för att kunna stödja små och medelstora företag så att även dessa får en starkare position. 

 

Projektledare: Peter Öhman

Tidsperiod: 2012-01-01 – 2014-06-30

Medel: 14 700 000 kr

EnergyWise

Genom att utveckla forskningen inom energiområdet vill vi bidra till att göra regionens företag mer energismarta och skapa nya samverkansnät. För att uppnå detta har vi i samarbete med företagen bland annat sett över kravspecifikationer för övervakningssystem för vindkraft, genomfört testinstallationer och diskuterat behovet av spänningsomvandlare i fordon. Vi har också implementerat mätsystem för övervakning av produktion av solenergi samt analyserat energiproduktion. Projektet har dessutom genomfört workshops för att öka kunskapen inom området och bidragit till att flera olika nätverk skapats. 

Mer om EnergyWise

Projektledare: Hans-Erik Nilsson

Tidsperiod: 2011-03-01 – 2013-12-31

Medel: 21 930 436 kr

Eventprojektet – Organisering av krishantering vid event och destination

Med Eventprojektet vill vi skapa system och modeller för ledning och organisering av risk- och krishantering vid större evenemang. Det gör vi genom att dels öka samverkan mellan organisationer, dels involvera allmänhet i planeringen av säkra evenemang. Arbetet kommer att ha förankring i både samhällsvetenskaplig och teknisk forskning. Genom samarbetet med myndigheter och företag i regionen kommer det att få praktisk relevans och skapa affärsmöjligheter genererade av forskare, studenter och näringsliv. Målet med projektet är att öka Mittsveriges konkurrenskraft genom att stärka samhällets risk- och krishantering vid större evenemang.

Mer om Event-projektet 

Kontaktpersoner: Susanna Öhman, Erna Danielsson och Roine Johansson
Tidsperiod: 2013-04-01–2014-12-31
Medel: 6 225 000 kr

FORE – Innovation och systemdesign för framtidens skogsindustri

Vi utvecklar ett uthålligt, miljövänligt koncept för tillverkning inom pappersmassaindustrin. Det gör vi genom att bland annat ta fram nya produkter med höga ekonomiska och gröna värden, som kemikalier, fiberbaserade- och fibrillbaserade produkter och energi. Inom projektet strävar vi också efter att hitta lösningar som leder till effektivare energianvändning, ökad egenproduktion av el och förbättrad kvalitet i det producerade papperet.

Mer om FORE 

 Projektledare: Erik Hedenström

Tidsperiod: 2011-01-01 – 2014-08-31

Medel: 70 019 753 kr

Grön kemi – ett nytt sätt att maximera nyttjandet av skogsråvara

Inom projektet utvecklar vi bland annat miljövänliga produkter från skogsråvara, som starkt papper och kartong samt bio-nedbrytbara kompositmaterial. Med skogsråvaran som utgångspunkt jobbar vi också med att hitta ersättning för hälsofarliga flourkarboner i textilier och med att utveckla nya läkemedel. Vi tar dessutom fram en miljövänlig metod för att förse cellulosa och glasbaserade produkter med helt vattenavstötande, så kallade superhydrofoba, ytor.

 

Projektledare: Armando Cordova

Tidsperiod: 2010-07-01 – 2013-06-30

Medel: 11 454 302 kr

HET – högteknologiska e-tjänster

Oavsett var man befinner sig i regionen, eller landet för den delen, ska det vara lätt att använda sig av olika tjänster via nätet. I dag skapas det en mängd olika e-tjänster inom ramen för forskningen, men tyvärr når många av dessa aldrig utanför akademins väggar. I det här projektet vill vi ändra på det genom att utveckla teknik som stödjer olika e-tjänster som behövs i regionens företag. Vi använder också kunskap vid universitetet för att göra tjänsterna attraktiva genom design, samt utreder en vidare marknad för dem.

Läs mer om HET 

Projektledare: Mårten Sjöström

Tidsperiod: 2013-07-01 – 2014-12-31

Medel: 3 360 000kr

Hållbara utvecklingsprocesser

Kunskapen om hållbara utvecklingsprocesser vid samhällsbyggnadsprojekt och resurshantering behöver stärkas – det har blivit allt tydligare under de senaste åren. Projektet ska därför sprida den kunskapen, samtidigt som vi bygger upp ett kunskapscentrum i ämnet vid avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande på Mittuniversitetet. Detta kunskapscentrum ska kunna användas av såväl kommuner och företag som andra aktörer. Projektet ska därmed bidra till att den regionala utvecklingen inom området på sikt blir mer hållbar.

Mer om Hållbara utvecklingsprocesser 

Projektledare: Lars-Åke Mikaelsson

Tidsperiod: 2012-01-01 – 2014-12-31

Medel: 5 001 526 kr

Internet of Sports, IoS

I vår region finns spetskompetens inom idrott, hälsa, välbefinnande och wellness, och dessutom en stor marknadspotential inom detta område. Det är därför möjligt att skapa en industri kring digitala tjänster för sport och rekreation. Därmed finns det också goda utsikter för en helt ny typ av företag där regionen och Sverige med sin idrottskultur och sitt IT-kunnande kommer in i bilden. Vi har tagit initiativet till detta och vi kallar det för Internet of Sports. Projektet ska bland annat leda till en centrumbildning med fokus på realtidsinteraktion mellan människa och teknik genom modern sensorteknik.

 

Projektledare: Hans-Christer Holmberg

Tidsperiod: 2013-04-01 – 2014-11-30

Medel: 6 731 000

KITT – kontextinformationsdelning för IoT-tillämpningar

Kontextinformation, i det här sammanhanget den samlade information som ges av en teknikanvändare eller hämtas från dennes omgivning via sensorer, fångas upp och används av olika applikationer och tillämpningar. Mängden kontextinformation ökar dock i takt med att sensorer blir billigare och integrerade i allt fler produkter, vilket visserligen leder till ännu bättre tjänster, men också orsakar överbelastning i kommunikationskanalerna. Det har gjort det nödvändigt att kunna ”sila” informationen för att endast leverera relevant information. Inom projektet KITT utvecklar vi därför en plattform som kan hantera detta och därutöver erbjuda en möjlighet att använda kontextinformation för att skapa sömlösa tjänster. 

Mer om KITT 

Projektledare: Ulf Jennehag

Tidsperiod: 2012-01-01 – 2014-12-31

Medel: 2 600 000 kr

Kundanpassad teknikinformation

Teknikinformation är information kring tekniska produkter, som till exempel bruksanvisningar, serviceinstruktioner och reservdelskataloger.

Projektet sprider kunskap om detta och vilka utvecklingsbehov som finns när man ska producera teknikinformation av hög kvalitet. Vi plockar också fram goda exempel som ska användas för att utveckla och anpassa nya arbetssätt och metoder.

 

Projektledare: Lena-Maria Öberg

Tidsperiod: 2012-10-01 – 2014-09-30

Medel: 987 000 kr

Kunskapsdriven turismutveckling

Innovationsforskning och turism är ett framväxande område där turismforskningscentret ETOUR vill positionera sig. Det här projektet består därför av fem olika delar som knyts samman av ett gemensamt fokus på tjänsteinnovation, det vill säga innovationsprocesser, drivande faktorer och hinder för innovation och spridning av innovationer. De fem olika delprojekten är: Böcker, film och musik som turistmagnet, Turismnäringens tillväxt hotas av nyckfull arbetskraft, Turismföretagare ska få färdigt recept för trendspaning samt Ny europeisk konvention utmanar turismbransch och myndigheter.

Mer om Kunskapsbaserad turismutveckling

Projektledare: Maria Lexhagen

Tidsperiod: 2011-01-01 – 2013-12-31

Medel: 6 000 000 kr

MobiSense – NFC för enkel och intelligent informationshantering via smarta telefoner

NFC står för ”närfältskommunikation” och är en relativt ny teknik på mobilmarknaden. Det innebär att smarta mobiler kan läsa av information från så kallade NFC-etiketter, och användaren kan därigenom ta emot olika typer av instruktioner. I projektet riktar vi in oss på de utvecklingsmöjligheter som finns inom tekniken, som att läsa av sensorer och styra aktuatorer, alltså mekaniska styrenheter.

Mer om MobiSense 

Projektledare: Johan Sidén

Tidsperiod: 2013-03-01 – 2014-11-30

Medel: 1 760 000 kr

Nationellt vintersportcentrum – internationellt FoU-centrum

Projektet har utvecklat modeller och affärssystem i form av innovationer, tjänster och produkter inom vinteridrotten. Syftet har varit att stärka affärsutvecklingen inom Nationellt Vintersport Centrum (NVC), fördjupa samarbetet med näringslivet, bredda verksamheten mot folkhälsa samt kommersialisera och nyttiggöra FoU. Dessutom har projektet stärkt samarbetet med Sveriges Olympiska Kommitté och lagt grunden för ett brett internationellt forskningssamarbete. Ambitionen har också varit att öka regionens attraktionskraft och med idrott som medel stärka regionens identitet och kunskapsbas inom områdena idrott och prestation samt fysisk aktivitet och hälsa.

Mer om NVC 

Projektledare: Sture Espwall

Tidsperiod: 2011-11-01 – 2013-06-30

Medel: 16 249 000 kr

Real3D – Realistisk 3D i medicinska och mediala tillämpningar

Projektet har haft som mål att stärka kunskapen om 3D-visualisering i regionen genom att koppla ihop Mittuniversitetet med aktörer inom sjukvård, utbildning och industri.  Inom ramen för detta har vi också producerat ett antal demonstratorer och prototyper för att visa på vilka olika sätt tekniken kan användas. Vårt arbete med att förnya metoderna för teknikens tillämpning kommer i förlängningen att leda till förbättrade diagnoser inom sjukvården och en utveckling av den regionala industrin.

Mer om Real3D 

 Projektledare: Mårten Sjöström

Tidsperiod: 2010-07-01 – 2013-12-31

Medel: 12 882 535 kr

Remote – Demonstrator- och coachningsprojekt

Internet har gett nya affärsmodeller som är grundade på hur människor skapar information genom att söka information och interagera med vänner. I projektet kommer vi att demonstrera hur tjänster som baseras på uppkopplade prylar kan fungera. Utifrån detta vill vi inspirera till att skapa tjänster som baseras på saker, till exempel tåg eller vattenmätare, som är uppkopplade och genererar information – så kallad Internet of Things. I projektet utvecklas två e-tjänster som baseras på prylar som är uppkopplade. Tanken är att detta ska inspirera företag till att hitta nya möjligheter till affärs- och verksamhetsutveckling med hjälp av denna kommande teknologi.

Mer om Remote 

Projektledare: Mattias O'Nils

Tidsperiod: 2013-08-01 – 2014-12-31

Medel: 6 800 000 kr

SESPA – Samhällsentreprenörskap – gränsöverskridande kraft för regional och lokal utveckling i lokala miljöer

SESPA är ett tvärvetenskapligt projekt som undersöker hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället och företagandet i glesa strukturer.Syftet är att utveckla och sprida kunskap om samhällsentreprenörskap och social innovation i nära samarbete med det omgivande samhället på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Projektet presenterar förebilder, skapar nya metoder och utvecklar modeller som kan användas i praktiken samt strävar efter att skapa nära samarbete mellan forskare och samhälle.

Mer om SESPA 

Projektledare: Yvonne von Friedrichs

Tidsperiod: 2010-07-01 – 2014-06-30

Medel: 26 050 000 kr

TIC – Teknikinformationscentrum, steg 2

Målet för TIC II har varit att stärka de regionala TI-företagens konkurrenskraft. Det har vi gjort genom att etablera och utveckla en gemensam produktionsmiljö för att undvika dubbelarbete och överflödig lagring av information. Vi har också förbättrat kompetensförsörjningen och omvärldsbevakningen inom teknikinformation för att visa företagen på potentialen och hur de kan tillgodogöra sig tekniken. Dessutom har vi utvecklat och stärkt olika nätverk och genom marknadsföring bidragit till att förstärka teknikinformation. 

Mer om TIC steg 2 

Projektledare: Viveca Asproth

Tidsperiod: 2011-02-01 – 2014-01-31

Medel: 4 446 548 kr

Tryckteknik som tillverkningsmetod

Tryckteknik är inte längre något som bara utnyttjas inom grafisk produktion, utan även inom elektroniken används det i allt högre grad.  I vårt projekt vidareutvecklar vi trycktekniken till en tillverkningsmetod för så kallad flexibel elektronik – som till exempel solceller, displayer, belysningspaneler och funktionella förpackningar.

 

Projektledare: Mattias Andersson

Tidsperiod: 2013-03-01 – 2014-06-30

Medel: 2 000 000 kr

Utveckling av innovationer inom fiberoptik för industriella tillämpningar

I det här projektet utvecklar vi två olika typer av högeffektiva lasrar som ska användas för märkning och skärning inom pappersindustrin. Vi vill också öka den regionala kunskapen kring optisk fiberteknik och hur man med den kan utveckla och vidareförädla olika pappersprodukter. Vi genomför samtidigt aktiviteter för att locka fler unga, framför allt kvinnor, till att studera teknik och naturvetenskap.

 

Projektledare: Magnus Engholm

Tidsperiod: 2012-01-01 – 2014-06-30

Medel: 3 420 000 kr

Utveckling av innovationer inom materialteknik

Projektet har haft som mål att öka kompetensen inom materialteknik inom både akademi och näringsliv, samtidigt som redan framtagna innovationer har tagits närmare marknaden. Ett av delprojekten, som handlat om att utveckla förbättrade metoder för metallanalys, har lett till en ny metod som sannolikt kommer att kommersialiseras via ett nytt företag. Dessutom har nya svetsmetoder kommit till användning i minst ett företag i regionen. En ny innovativ teknik för att studera inneslutningar i göt, det vill säga de halvfabrikat som används i tillverkning av aluminiumprodukter, har kommit till användning i svensk aluminiumindustri.

 

Projektledare: Torbjörn Carlberg

Tidsperiod: 2011-02-24 – 2013-12-31

Medel: 3 480 000 kr

0
21